Historie - IJsclub Door Eendracht Sterk

IJsclub DES te Melissant
Title
Ga naar de inhoud
Notulen oprichtings vergadering
Vergadering der Ijsclub “Door Eendracht Sterk” op 9 december, 1925

Nadat er al enkele weken verscheidene stemmen waren gehoord om te komen tot oprichting van een IJsclub werd er op Dinsdag 8 December  door de heeren B. van Putten en G. Stolk een poging gedaan om te komen tot dat doel. Daarna werd er door genoemde heeren enkele personen gevraagd of ze mee wilden doen, waarna er om 7 uur zich 20 personen hadden opgegeven. Nu werd er besloten de zaak aan te pakken. Allereerst werd er bij monde van den oproeper bekend gemaakt dat er op Woensdag  9 December om half zeven een vergadering zou worden belegd bij M. v. d. Werf. Daarna werd er aan Mijnheer Backer gevraagd of deze de vergadering wilde leiden waarop door dezen bevestigd werd geantwoord. Toen het dan ook half zeven was geworden werd door Mijnheer Backer de vergadering met een toepasselijk woord geopend. Er werd door hem aan-getoond dat alle gemeenten op Flakkee zich mochten verheugen in het bezit van een Ijsclub, uitgezonderd Melissant en dat dezen avond een geschikte zou zijn om er hier ook een te stichten. Nadat er zoo een poosje gepraat was, werd door den hr. Van Putten gelegenheid gegeven om iets uit het midden der vergadering te brengen, waarvan door Stolk gebruik werd gemaakt door op te merken dat de Damputten wel geschikt waren om te rijden hetgeen door den heer Blokland werd bestreden daar het ijs daar altijd slecht is. Ook werd er nog gevraagd of de Baarschoote niet geschikt was voor ons doel, waarop door enkele personen werd gezegd, dat van Beek daar geen toestemming voor zou geven omdat er al eens meer een poging in die richting gedaan was. Nadat er nog een poosje zoo was gepraat werd er besloten om voorlopig de baan bij Vogelaar te gebruiken, waarop door den heer Vogelaar toestemming werd verleend. Daarop werd er gelegen-heid gegeven om zich als lid op tegeven. Waarvan door 40 personen hebruik werd gemaakt, een getal dat onze vergadering verre overtrof. Voorts werd er besloten om tot de verkiezing van een bestuur over te gaan. Voor wij daartoe overgingen werd door den heer Vogelaar voorgesteld om Mijnheer .....

Opmerking van de redactie, helaas hield hier het verslag op omdat er een bladzijde in het originele Notulenboek ontbrak. Vemoedelijk werd in het verdere deel van de vergadering het eerste bestuur gekozen en de eerder genoemde dhr. Backer benoemd tot Erevoorzitter aangezien in het eerste jaarverslag deze als zodanig wordt genoemd.
Op bovenstaande foto ziet u een afbeelding van Melissant in het jaar 1925, het jaar waarin de ijsclub Door Eendracht Sterk op 9 december is opgericht. Op initiatief van een tweetal inwoners van Melissant werd er een vergadering belegd in café De Gouden Leeuw, wat indertijd beheerd werd door M. van der Werf. Op deze vergadering is toen het besluit genomen om ook in Melissant een ijsclub op te richten en bij de eerste inschrijving melden zich 40 leden aan. In de kolom hiernaast vindt u een gedeelte van de notulen van deze oprichtingsvergadering terug. Tekst is letterlijk overgenomen uit het nog bestaande notulenboek, maar jammer genoeg ontbreekt de laatste bladzijde er van.

Terug naar de inhoud